สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 ส่วน ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. (Quick Policy : QP) ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการราชการ สพฐ. (Aciton Plan : AP) และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1