นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง (PA)

วันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการรายงานผลความก้าวหน้าการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒