สพป.ชุมพร เขต 1 อบรมผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประเมินฯที่เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน  มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน ตลอดจนพัฒนาสมรรถะการทำงานให้กับผู้ประเมินฯ  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1.-