สพม.เชียงใหม่ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.เชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย ได้แก่

1. นางสาววารุณี อิวกาศ กลุ่มวิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

2. นางสาวกมลทิพย์ จันทอง กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทขอให้ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้น น.ส.ณัฎฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน