ประชุมการจัดกิจกรรม ปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนมและการประชุมคณะกรรมการและคณะการทำงานขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ “วิชชาลัยนาหว้า วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ประชุมการจัดกิจกรรม ปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม
และการประชุมคณะกรรมการและคณะการทำงานขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ “วิชชาลัยนาหว้า วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วีรพล สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
มอบหมายให้ นายประจบ ดีพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2
ร่วมการประชุมการจัดกิจกรรม “ปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ จังหวัดนครพนม” ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
และ เวลา 13.00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะการทำงานขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ “วิชชาลัยนาหว้า วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)