รองเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ สจว.สพฐ. รุ่นที่ 10

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10 เป็นกิจกรรมภายใต้แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศชาติ และเป็นการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ความเสียสละ ความสามัคคี อันนำไปสู่การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เป็นผู้นำแห่งการเรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ บนพื้นฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมโลกในปัจจุบัน โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สำเร็จการอบรมในหลักสูตร ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จำนวนทั้งสิ้น 80 คน