การเตรียมความพร้อมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Pre-NT) ชั้น ป.3 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว สพป.นครปฐม เขต 2