สพม.พิจิตร Coaching Team ให้คำปรึกษาแนะนำ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่ เพื่อพัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ การศึกษา สังกัด (สพฐ.) ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร (Coaching Team) ให้คำปรึกษาแนะนำประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติในหน้าที่ เพื่อพัฒนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2566 ของ นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผอ.สพม.นครสวรรค์ นายธีระศักดิ์ พลนาคู ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 และ นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ณ ห้องประชุมบานบุรี โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก