สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินเอกสารและประเมินผลงานเชิงประจักษ์สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัดได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ