สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมกิจกรรม เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ OPEN HOUSE โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนิพนท์ นนธิ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ OPEN HOUSE โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ OPEN HOUSE โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 จัดขึ้นเพื่อแนะนำโรงเรียนให้กับผู้ปกครอง โดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่สนใจทราบถึงแผนการเรียน และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษา กิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 8 กลุ่มสาระ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนของโรงเรียน ณ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 อ.เมือง จังหวัดลพบุรี