สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงาน ผลการเรียนรู้ การศึกษาทางเลือก (Open House)

วันที่  8  มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. ดร.วิภา สายรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ร่วมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ผลการเรียนรู้และกิจกรรม การศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต (Open House) ครั้งที่ 9 เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200   คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผลงานของผู้เรียนในระบบการศึกษาทางเลือกจังหวัดภูเก็ต   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการศึกษาโดยครอบครัว และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยคณะกรรมการประเมิน สร้างสานสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการศึกษา ผู้เรียน เปิดโอกาส   ให้ชุมชนและสังคมได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เผยแพร่การจัดการศึกษาทางเลือกในรูปแบต่าง ๆ  ทั้งนี้มีนายอำนวย  พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิด ได้รับการต้อนรับจากคณะกรรมการดำเนินงาน ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวผู้เรียน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง ณ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต           

Latest posts by นิชฎา (see all)