สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 7 มีนาคม 2566 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2566 กับ สถานตำรวจภูธรโกสุมพิสัย เพื่อระดมสรรพกำลังในการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา