สพป.ราชบุรี เขต ๒ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย บุญหล่ำ และดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒