สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.นิอร  ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2566 มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมอบนโยบายเร่งด่วนเพื่อรองรับนโยบายของ สพฐ. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายการขับเคลื่อนและร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และข้อราชการเร่งด่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้  ณ ประชุมเลเจนด์ สยาม พัทยา จังหวัดชลบุรี