ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประชุมมอบนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2566  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยให้ทีมศึกษานิเทศก์ ทำงานเชิงลึก วิเคราะห์ปัญหา วางแผน กำหนดรูปแบบการนิเทศฯ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และมอบหมายให้ ส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการประชุมในข้อราชการต่าง ๆ อาทิ การจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การนำผลทดสอบทางการศึกษาฯ มาวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ก่อนเข้าสู่รายละเอียดในแต่ละประเด็นจากนายอภิชาติ  พรหมฝาย  ผอ

.กลุ่มนิเทศฯ โดยมีศึกษานิเทศก์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง  ณ ห้องประชุมนิเทศธำรง