สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ ซึ่งอำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และยั่งยืน โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายฤทธิรงค์ โนนใหญ่ สาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ นางณัฐฎ์สิณี ศรีสุนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว