สพป.อุทัยธานี เขต ๑ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี ดร.มธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก นางนิจวดี เจริญเกียรติบวร ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ๒ สพป.อุทัยธานี เขต ๑