สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างสัมฤทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยและการสร้างวินัยทางการเงิน


ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างสัมฤทธิผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรม การอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย และการสร้างวินัยทางการเงิน พร้อมด้วย นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน ดร.พิเศรษฐ์ ไชยสุภา และ
นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง วินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณาวิชาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู การบริหารงานบุคคล งานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้้้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจากธนาคารออมสิน ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)” เรื่อง
1.การวางแผนทางการเงิน
2.เป็นหนี้อย่างเป็นสุข
3.สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการทางการเงิน
4.ภัยทางการเงิน
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่