สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขัันพื้นฐาน(พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 9  มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2566-2570) พร้อมด้วยนายไกรสร ชาติชนะ,สิบเอกสมเกียรติ บุญสูงเนิน รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ร่วมกันพิจารณาร่าง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2566-2570 ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3,สถานศึกษาในสังกัด ให้เกิดเอกภาพด้านนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3