สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมินครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มีผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อมูลการปฏิบัติงานจริง และมีหลักฐานเอกสารอ้างอิงถึงผลสำเร็จของงาน สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการประเมินได้อย่างถูกต้อง เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ