สพป.นฐ.1 นำศน.และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบการจัดการศึกษาที่เป็นแบบอย่าง (ขนาดเล็ก) โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 สพป.นครปฐม เขต 1 โดยการนำ ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 จัดโครงการศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบการจัดการศึกษาที่เป็นแบบอย่าง (ขนาดเล็ก) ณ โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ โดยมี ดร.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสินีนาฎ จันทวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลบก คณะกรรมการทีม Coaching นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ และผู้เกี่ยวข้อง นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา โดยมี นางพิชญ์สินี ชื่นชูวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ การบริหารจัดการสถานศึกษาคุณภาพโดยนำรูปแบบจัดการเรียนการสอนกิจกรรม “จิตศึกษา” นวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนไปถึงปัญญาภายใน ได้แก่ การมีจิตใหญ่เพื่อรักได้อย่างมหาศาล การเคารพคุณค่าตัวเองและคนอื่น เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างภราดรภาพการมีสติชำนาญเพื่อเท่าทันอารมณ์ การมีสมาธิเพื่อกำกับความเพียรให้สำเร็จ การมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น “หน่วยบูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้หรือ PBL (Problem Based Learning)” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เป็น Active Learning ที่จะทำให้ผู้เรียนไปถึงปัญญาภายนอกได้ อาทิ เช่น Reading comprehension, Writing, Arithmetic ICT skills, Thinkingskills, Life & Career skills, Collaboration skill and Core subject การพัฒนาองค์กรที่เรียกว่า “ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ” (PLC ProfessionalLearning Community) “

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1