สพม.เชียงใหม่ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายพรเทพ ศุภราภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ และดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ( รอบ 6 เดือน) ได้แก่ 1. ว่าที่ร้อยตรีนิมิต ธิยาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 2.นายกฤษณะ จันทร์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 3. นายเชิงยุทธ มูลเอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ ห้องประชุมนพรัตน์จักรีทิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพ : โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ