ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2566)

วันศุกร์  ที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00น. นายเทวัน  พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566 ) เพื่อให้การพิจารณาการใช้วงเงินเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเกิดประโยชน์สูง

สุดแก่การบริหารราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ณ ห้องประชุม 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 //ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน