สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพิจารณาการจัดทำเครื่องมือการติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชกา

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 9:00 น. นายดนัย เส้งสีแดง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมพิจารณาการจัดทำเครื่องมือการติดตาม และประเมินผลตัวชี้วัดตามแผน ปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายชัชวาลย์ ไชยบุญญานุภาพ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้เครื่องมือมีความสมบูรณ์ ลดความซ้ำซ้อน สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้น และนโยบายทุกระดับของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสามารถตอบความเป็นมาตรฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ ณ ห้องประชุมบานบุรี สพป.นราธิวาส เขต 1