สพป.ระยอง เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๕ น. นางสาวปุณนยุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล มีสื่อนวัตกรรมและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู เปิดโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เท่าเทียมกัน แก่ครูโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๘๖ คน โดยมี นายชัยพร ดีกร ครูโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๒ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒