สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 มอบหมายให้นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2565 คุณภาพระดับเงิน คุณภาพระดับทอง คุณภาพระดับเพชร และคุณภาพระดับเพชรรักษามาตรฐาน ปีที่ 1 โดยมีนายสัมพันธ์ เซ่งหลี่ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมคณะ ได้ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสาร เพื่อขอรับการประเมินฯ ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมรับฟังแนวทางการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 34 โรง ณ ห้องประชุมอันดามัน 3 สพป.ตรัง เขต 2