สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (สำนักเขตพื้นที่การศึกษา) ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3