ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ประชุมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยนายสมคิด  ประครองญาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและคดี เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 เพื่อรับทราบถึงแนวในการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนด สามารถนำไปขยายผลไปยังผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ ณ โรงแรม สยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน