สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม ก.ต.ป.น. ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมทางไกล ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings (๑ เขต : ๑ USER) ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อฟังคำชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย