สพป.กระบี่   เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2566-2570

//////วันที่ 16 มีนาคม 2566   . ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา พ.ศ.2566-2570   โดยผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ คือผู้บริหารหรือครูที่รักษาการในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จำนวน  97  โรงเรียน โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน และกำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยนางสาวสิณีณาฎ  อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และคณะศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ร่วมเป็นวิทยากร