ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2566

17  มีนาคม 2566 มีการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1โดยมี นายพยงค์  ยาเภา  ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์คณะ เป็นการพิจารณาเห็นชอบประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารบุคคล ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อดำเนินการตามมติการประชุมต่อไป  ทั้งนี้มี นายปกิจพจน์  กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารบุคคล ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมนำเสนอข้อมูล ตามวาระการประชุม