สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  นายจำนงค์ มาลา ผอ.ร.ร.บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยา)ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 และนายวสันต์ ใจชื่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 เขื่องใน 6 อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ศราวุฒิ ขันเงิน ข่าว/CR ศน.วสันต์ ใจชื่น ภาพ