สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกฯ รอง ผอ.สพท. ปี พ.ศ.2566

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ สพฐ. นำโดย นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. (นายชูชาติ ทรัพย์มาก) ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในส่วน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ซึ่งกำหนดดำเนินการสัมภาษณ์ ในวันที่ 18-20 มีนาคม 2566 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน (สัมภาษณ์) จำนวน 2,095 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำหรับการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ได้ดำเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ. กำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. ที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ทั้งนี้ การดำเนินการคัดเลือกในครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้วางมาตรการการดำเนินการคัดเลือกให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม มีความเท่าเทียม ตามหลักธรรมาภิบาล และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ตลอดเวลาในพื้นที่สนามสอบ

ทั้งนี้ กำหนดประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2566