สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพิธาน พื้นทอง ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายไกรสร ชาติชนะ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้ 1.การจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้ง 1(1 เมษายน 2566) 2.การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากสายงานการสอน ที่อัตราเกินเกณฑ์ เป็นสายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 อัตรา 3.การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สถานศึกษาที่เกินเกณฑ์ ไปสถานศึกษาที่ต่ำเกณฑ์จำนวน 5 อัตรา 4.การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ราย 5.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) จำนวน 4 ราย 6.การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ไปสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 ราย 7.การกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อใช้รับย้ายและใช้สำหรับการคัดเลือก ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3