สพม.เพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ฐานสมรรถนะ

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายพร ดังดี รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ฐานสมรรถนะ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2566 โดยมี นางสาวยลพัชร์ มีเนน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เข้าร่วมโครงการฯ มีการจัดอบรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย การงานอาชีพ สุขศึกษาและพลศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ภาษาไทย สังคมศึกษา และศิลปะ โดยได้เกียรติจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโรฒ ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์