สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงกลุ่มบ้านเรียนปทุม

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ประเมินสภาพจริงกลุ่มบ้านเรียนปทุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพัฒนาการ ๔ ด้าน ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓ สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ และสอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว