ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดค่ายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss) เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้(Learning Loss) เครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน โดยมีนายวิโรจน์ เคนเหลื่อม ประธานเครือข่ายโรงเรียนส้มป่อย-บัวบาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนระดับ ป.1,2 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ ด้วยทฤาฎี Brain-based Learning(ฺฺBBL) โดยใช้สี ในการแยก พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์และตัวสะกด และเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-การเขียน ของนักเรียนชั้น ป.1 กลุ่มที่มีผลการประเมินทักษะด้านการอ่านอยู่ในระดับปรับปรุง โดยมีครูผู้สอนชั้น ป.1,2 จำนวน 12 คน และนักเรียนชั้น ป.1 จำนวน 34 คน ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ศึกษานิเทศก์ เครือข่ายโรงเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ