คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) สพป. ราชบุรี เขต ๒ ติดตามภาระงานของสถานศึกษา

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ติดตาม ภาระงานของสถานศึกษา ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป ณ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ โรงเรียนบ้านโป่งยอ โรงเรียนวัดสัมมาราม โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน และโรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี