สพม.สงขลา สตูล”จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสองทะเล”

🎯วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มอบหมายให้ นางสาวประจวบ พุทธวาศรี นางสารภี ศรีวังแก้ว นางสุนันทา สุวรรณะ คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสองทะเล จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่

1)โรงเรียนสามบ่อวิทยา

2)โรงเรียนสทิงพระชนูปภัมภ์

โดยมีประเด็นการนิเทศ คือ

🔶การป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษา

🔶การป้องกันความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

🔶การแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียน Learning Loss Recovery

🔶ความพร้อมด้านหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้

🔶การบริหารชั้นเรียนเชิงบวก

🔶การเยี่ยมบ้าน

🔶นโยบายการพาน้องกลับมาเรียน

🔶นโยบายลดการออกกลางคันเป็นศูนย์

👉การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานของครู (วPA)

💯ผลการนิเทศ พบว่า การดำเนินงานของทั้ง 2 โรงเรียนมีกระบวนการดำเนินการที่ชัดเจน มีผลเชิงประจักษ์ของแต่ละประเด็น

👍🎯🎯พบจุดเด่นในประเด็น ปลอด 0 ร ม.ส นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด

💯💯💯 และมีข้อค้นพบเกี่ยวกับการพัฒนาของแต่ละประเด็นที่จะนำสู่การปฏิบัติที่เกิดผลดีขึ้น เช่น จะมีการปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและความต้องการของผู้เรียน มีการสร้างเครือข่ายภายในชุมชนเข้ามาหนุนเสริมประเด็นด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

👍👍คณะผู้บริหารและคณะครูทุ่มเทเวลาและมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นอย่างดียิ่ง❤️💯💓💓🙏🙏🙏