เลขาธิการ กพฐ. เปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2565 (Saren Soft Power Expo’2022)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2565 (Saren Soft Power Expo’2022) โดยมี นายสันทัด แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ผอ.สพม.สุรินทร์) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

นายอัมพร พินะสา (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ขอชื่นชมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) ที่ตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นหัวใจ ในการขับเคลื่อน “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน” ที่ได้ดำเนินโครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.สุรินทร์ อย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติจนเป็นอัตลักษณ์ใหม่ หรือเป็น Signature จนกลายเป็น Soft Power ในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนสำคัญ (Quick Win Policy) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม เป็นการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดประสานนโยบายเบื้องบน และเกิดผลในระดับเขตพื้นที่ จนได้รับคำชื่นชมจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก สพฐ. ว่า สพม.สุรินทร์ เป็น “เขตพื้นที่วิถีใหม่ วิถีนวัตกรรม”

และขอชื่นชมที่ทุกท่านได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อสร้างลูกหลานชาวสุรินทร์ ให้เป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุข มีความพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล โดยไม่หลงลืมรากเหง้า วิถีวัฒนธรรม พร้อมทั้ง บริหารจัดการให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงาน Soft Power สู่เวทีโลกต่อไป

“ทั้งนี้ ในนาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอขอบคุณคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกหน่วยงาน ทุกสาขา คณะกรรมการ กตป.น. คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 8 สหวิทยาเขต ตลอดจนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์สุรินทร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ ที่มีส่วนสนับสนุนทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วง บรรลุตามวัตถุประสงค์” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ด้าน นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.สุรินทร์) กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพม.สุรินทร์) ได้ดำเนินโครงการมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยการจัดงานในปีการศึกษานี้ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่

1. การประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน (Quick Win Policy) ตลอดจนกลยุทธ์ จุดเน้นของ สพฐ. สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแบ่งประเภทผลงานในแต่ละรายการเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทผลงานโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 499 คน และประเภทผลงานโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 500 คน ขึ้นไป

2. กิจกรรมการประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การออกแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดการประกวดคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ครูทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา

3. กิจกรรมการประกวดผลงานรางวัล Pre-OBEC เพื่อเตรียมความพร้อม ครู และผู้บริหารตามแนวทางการคัดเลือกผลงานสู่ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) โดยจัดกิจกรรมรูปแบบนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไซต์

4. กิจกรรม Saren Soft Power Expo’2022 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่สอดรับและส่งเสริมการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในชุมชน (Soft Power) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะจำเป็น และมีความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป โดยจัดการประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรม Saren Soft Power จำนวน 5 รายการ ได้แก่ แฟชั่นประยุกต์ผ้าไหมสุรินทร์สู่สากล (Saren Silk Go-Inter) อาหารพื้นบ้านสุรินทร์สร้างอาชีพ ทำกินได้ ทำขายรวย (Saren Local Dishes) การแปรรูปข้าวหอมมะลิสุรินทร์สู่เมนูโลก (Saren Jasmine Rice Products) กิจกรรมเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์สู่ครัวโลก (Saren Organic Farming) และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมในชุมชน (Saren Cultural Visit)

ในส่วนของ นายสันทัด แสงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า เมืองสุรินทร์ เป็นถิ่นช้างใหญ่ ที่สุรินทร์เรามีศูนย์คชศึกษามีช้างอยู่มาก เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เรามีผ้าไหมงาม มีการทอผ้าไหมที่ขึ้นชื่อในเรื่องการทอผ้าไหมปักทองที่สวยงามมากติด 1 ใน 10 เมืองทอผ้าไหมในประเทศไทย โดยเฉพาะที่บ้านท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ เรายังมีประคำสวย เป็นประคำเงินขึ้นชื่อ ที่อำเภอเขวาสินนรินทร์ ที่สุรินทร์เราร่ำรวยปราสาท มีปราสาทกระจายอยู่มากที่สุดในประเทศไทย และมีปราสาทที่อายุเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยคือปราสาทภูมิโปน เรามีผักกาดหวานพี่น้องคนสุรินทร์มีฝีมือในการทำผักกาดดองที่หวานอร่อยขึ้นชื่อ เรามีข้าวสารหอม ที่ปลูกที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และอร่อยหอมที่สุดในโลก และที่สำคัญชาวสุรินทร์เป็นผู้ที่มีความงามพร้อมวัฒนธรรม ที่ผสมผสานรากเหง้าวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้ง เขมร ลาว กูย และส่วย มีงานประเพณีมากมาย

“กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.สุรินทร์ เป็นกิจกรรมที่ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งได้นำเอาอัตลักษณ์ของ เมืองสุรินทร์ เข้ามาประกวดคัดเลือกในงานฯ เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในชุมชน (Soft Power) โดยผสานบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมสมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในทุกด้าน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าว

ขอขอบคุณ ข้อมูล/ภาพ จากประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์