กลุ่มบริหารงานการเงินฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ผู้เข้ารับการอบรมเป็น เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 136 คน และหัวหน้าวิชาการ จำนวน 136 คน  แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน รุ่นที่ 1 (อำเภอปะนาเระ และอำเภอยะหริ่ง) รุ่นที่ 2 (อำเภอเมืองและอำเภอหนองจิก) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าวิชาการของสถานศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงานด้านการเงินในสถานศึกษา และพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าวิชาการ ของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจการเขียนโครงการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานไปขับเคลื่อนสู่กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา

โดยได้รับเกียรติจากดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายอุมัธ สวาหลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นางอภิชญา คงช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางนงนุช ขันทองดี นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางยินดี กังสังข์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และนางสาวภัชรี ซ้ายเกลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1