การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 มอบหมายให้ นางอัสน๊ะ คำเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา เพื่อให้โรงเรียนเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และหลักการประเมินโครงการ สามารถบริหารหลักสูตรโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ และเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามช่วงวัย ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ผ่านการอบรมระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยวิทยากรจากจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรฝึกอบรมจากต้นทาง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษาจำนวน 10 โรงเรียน ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนอนุบาลปัตตานี