สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมทางไกล STEM Education ครูพี่เลี้ยง ระดับประถมศึกษาตอนต้น

 

สพป.สิงห์บุรี ร่วมประชุมการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 – วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี  และครูพี่เลี้ยง ร่วมประชุมการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ซึ่งมีครูพี่เลี้ยงจาก ศูนย์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี และ ศูนย์โรงเรียนอินทโมลีประทาน เข้าร่วมประชุม เป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ STEM หรือ สะเต็ม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นการท่องจำทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจในทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์เหล่านั้น ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด การตั้งคำถาม การแก้ปัญหา การหาข้อมูล การหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถนำการค้นพบเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้