สพป.สิงห์บุรี สร้างความเข้มแข็งการปฏิบัติงานด้านการบัญชีโรงเรียนขนาดเล็ก

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี นางสาววิมล อรัญปาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นายกฤษดา ดอกพุฒ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ดำเนินงานตามโครงการตรวจสอบการบริหารงบประมาณของหน่วยรับตรวจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายการเงินบัญชีโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ มติ ครม. สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในการบันทึกการบัญชี ตามหลักการบันทึกบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย ที่จะทำให้สามารถควบคุมเงินของโรงเรียน โดยมีกลุ่มเครือข่ายช่วยการควบคุมภายในด้านการบริหารงบประมาณ เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือโรงเรียนภายในกลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานบัญชีของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ที่สมัครเข้าประชุมฯ จำนวน 82 คน รูปแบบในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการบันทึกบัญชี ตามอำเภอ จำนวน 6 กลุ่ม โดยคณะผู้ตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากร และคัดเลือกข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บัญชีของโรงเรียน จำนวน 7 คน เป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม ได้แก่ 1. นางสมพิศ อินทุมาน ครูโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 2. นางประนอม สุขโข ครูโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 3. นางนพรัตน์ พงษ์ยิ้ม ครูโรงเรียนวัดถอนสมอ  4. นางสาวอรัญญา เมฆโต ครูโรงเรียนวัดคีม 5. นางวลีพร ทูปคันโธ ครูโรงเรียนวัดอัมพวัน 6. นางถนอมศรี ใจมั่นคง ครูโรงเรียนวัดหลวง และ 7. นางอารมณ์ วงศ์สกุลเกียรติ ครูโรงเรียนวัดบ้านลำ