สพป.ปทุมธานี เขต 2 ถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โดยใช้อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โดยใช้อนุสรณ์สถานศึกษาเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อสร้าง “1 นวัตกรรม 1 ความทรงจำประวัติศาสตร์” ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก เอกศักดิ์ อ่อนชื่น รองผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารกองบัญชาการสถานบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมด้วยทีมวิทยากรจากอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และครูผู้สอนโรงเรียนนำร่องออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นฐานการเรียนรู้ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส โรงเรียนเจริญดีวิทยา โรงเรียนวัดอัยยิการาม และโรงเรียนวัดขุมแก้ว ร่วมกันถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาสำหรับเป็นแบบอย่างในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน และเป็นไปตามนโยบายของสพฐ. ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นเชื่อมโยงประวัติศาสตร์