สพป.ปัตตานี เขต 1 อบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา 2562 สำหรับครูพี่เลี้ยง ระดับประถมศึกษาตอนต้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กำหนดให้มีการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV และ Internet  รุ่นที่ ๒ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต ๑ ได้ให้เกียรติพบปะ คณะครูพี่เลี้ยงที่เข้าอบรม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ในกิจกรรมหนูหนู กับ ZOO ใหม่ ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑