อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระบวนการตอบสนองการช่วยเหลือ (Response To Intervention : RTI) 

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้กระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ (RTI) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมให้กับโรงเรียนนำร่องการใช้กระบวนการ RTI จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบ้านหนองไผ่ และโรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ จำนวน 25 คน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวดี วิริยางกูร นายกสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทย เป็นวิทยากรในการอบรมดังกล่าว ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบของสพป.พิษณุโลก เขต 1  ณ  ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1