สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ถอดบทเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมสรุปและถอดบทเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  เพื่อพิจารณานำผลการแข่งขันที่ผ่านมาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา ต่อยอดในการแข่งขันครั้งที่ 71 ที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  โดยมี นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายสุเมธ มัดธนู ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1  อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ข่าว /ศราวุฒิ ขันเงิน ภาพ