สพป.กรุงเทพมหานคร จัดอบรมด้านวินัยและความผิดเกี่ยวกับการทุจริต สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมด้านวินัยและความผิดเกี่ยวกับการทุจริต สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) เพื่อเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ พร้อมกรณีศึกษาต่างๆ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ โดยมี ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม นายธวัชชัย มิตรโกสุม นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กล่าวรายงาน อาจารย์อุดม อินทรเวศน์วิไล อดีตผู้อำนวยการภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวปียนุช จันทน์สุคนธ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนายกิติคุณ โตรักษา นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา