สพป.ราชบุรี เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเชิงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ บูรณาการโครงการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบสื่อการเรียนรู้ และใบงานที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้แบบผสมผสาน สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเชิงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ บูรณาการโครงการพัฒนาหลักสูตรการออกแบบสื่อการเรียนรู้และใบงานที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้แบบผสมผสาน สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒